Učiteľom etickej výchovy

Thursday, 3 March 2005 | Zošity humanistov č. 48

Matej Beňo

Vydavateľstvo Rastislav Škoda vydalo v edícii K teórii a praxi humanistickej výchovy preklad metodickej príručky a námety pre humanistickú etickú výchovu „Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché”. Túto originálnu prácu autorov Tryntsje de Groot a Emmy Klarenbeekovej vydalo aj v anglickom jazyku  Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

Žiakom základných škôl v Holandsku zákon zaručuje právo na náboženskú alebo nenáboženskú svetonázorovú výchovu v škole. Od školského roku 1969/70 k tejto výučbe prispievajú humanisti a ich príspevok veľmi priaznivo hodnotia žiaci, rodičia i školy. Nenáboženskú svetonázorovú výchovu nazývajú humanistickou etickou výchovou.

Hlavným cieľom humanistickej etickej výchovy v holandských štátnych základných školách je na základe osvojených humanistických princípov naučiť žiakov kritickým a tvorivým spôsobom riešiť problémy mravných hodnôt a noriem; podnecovať ich nezávislé myslenie a konanie, čo im postupne umožní dať zmysel a podobu vlastnému životu, ako aj životu iných. Za týmto účelom bola vytvorená špeciálna metodika (poznaj › skúmaj/skúšaj › vyberaj › hodnoť). Jej hlavnou úlohou je orientácia v smerovaní, nie nariaďovanie a dávanie receptov. Inými slovami, humanisti ako alternatívu k náboženskej výchove ponúkajú žiakom vyučovací predmet, cieľom ktorého je pomôcť im stať sa zrelými zodpovednými dospelými ľuďmi; predmet s dobre premyslenou metodikou, zameraný na mravný a sociálno-emocionálny rozvoj.

Hlavnou zásadou je obraz človeka, ktorý zvládol umenie žiť a stal sa z neho empatický občan sveta. Sociálne umenie žiť je tu chápané ako inšpirácia, ako výzva k obnove, ako dlhodobý proces. Spájajú sa v ňom dve hodnoty: radikálne ovládnutie kormidla vlastného života a mnohostranná sympatia s tými, čo sú od iných sociálne hore i dolu. A to nie z povinnosti alebo pre sebaobetovanie, ale preto, že je to súčasťou šťastnej ľudskej existencie. Uvedomelé svetové občianstvo sa týka sympatie k tým, čo sú v sociálnom zmysle hore i dolu od iných, a to aj za regionálnymi a štátnymi hranicami.

Metodická príručka poskytuje pohľad na nenáboženskú svetonázorovú výchovu v štátnych základných školách ako špecifický príspevok humanistov v Holandsku.

Vydanie slovenského prekladu metodickej príručky je výrazom schopnosti vydavateľstva Rastislav  Škoda reagovať na veľmi akútnu potrebu tejto literatúry u nás. Potešujúce je, že toto vydanie má podporu zo strany Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov v Slovenskej republike.

Sme presvedčení, že táto príručka aspoň čiastočne vyplní existujúcu veľkú medzeru v tejto oblasti. Pomôže korigovať nejasné predstavy odbornej i občianskej verejnosti o hlavnom obsahu výchovy žiakov - humanistov v škole. Povzbudí učiteľov - humanistov v ich výchovnom úsilí a zvýši ich sebavedomie. Prispeje k demokratizácii výchovy v škole v súlade s demokratickým právom, a tým aj k zvyšovaniu kvality výchovy a vyučovania na školách v Slovenskej republike.

Metodickú príručku „Zvládnuť umenie žiť …” si môžete objednať na adrese: Vydavateľstvo Rastislav Škoda, J. Stanislava 8/73, 841 05 Bratislava, E-mail: rastskoda@t-online.de.  Jej cena bude približne 81.-  Sk + poštovné.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu