Premeny etickej výchovy v európskom kontexte

Thursday, 18 June 2009 | Zošity humanistov č. 77

Matej Beňo

Nová kniha o etickej výchove:
KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2008, 257 s.

Monografia je jedným z výstupov vedeckého projektu Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách. Autorský kolektív tvoria pracovníci Katedry etickej a občianskej výchovy a Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici.

Zámerom autorov je prehľadná analýza súčasnej koncepcie vyučovania predmetu etická výchova u nás v porovnaní s niektorými vybranými oblasťami Európy.

Čitateľ teda nájde v monografii príspevky s nasledujúcim zameraním:

Východiská a aktuálnosť súčasných koncepcii etickej výchovy (V. Korim); Premeny etickej výchovy základných škôl Nemecka (J. Kaliský); Podpora personálneho a sociálneho rozvoja osobnosti v kurikulách Spojeného kráľovstva (P. Fridrichová); Premeny občianskej výchovy vo Francúzsku (Z. Androvičová); Etická výchova v holandskom školskom systéme (D. Hanesová); Výučba predmetu etika vo Fínsku (P. Fridrichová); Etická výchova v Maďarsku (M. Valica); Hodnotová výchova v Českej republike (K. Čižmáriková); Mravná edukácia za hranicami európskeho kontextu - diskurz v USA v rokoch 1921-2006 (V. Poliach).

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu