List prezidentovi SR z 18. januára 2010

Tuesday, 23 February 2010 | Zošity humanistov č. 81

Bratislava, 18. januára 2010

Vec: Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Veľavážený pán prezident,

so smútkom v srdci čítam v masmédiách správu o tradičnom novoročnom stretnutí, že „Prezident SR Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike“. Ako všetci Vaši predchodcovia a ako aj Vy, pán prezident, v minulých rokoch, opäť ste nás humanistov odignorovali, akoby nás ani nebolo.

Do určitej miery máte pravdu, pán prezident. Článok 24 našej Ústavy ustanovuje, že „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.“ Už dávno upozorňujem na nedôslednosť pasáže „náboženského vyznania a viery“: akýže je rozdiel medzi náboženským vyznaním a vierou? Takto je to tuším len v českej a slovenskej ústave. V nemeckej stojí, napríklad, „Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“ = sloboda náboženského a svetonázorového vyznania. Navrhujem, aby sa aj u nás ústavný článok 24 týkal slobody náboženstva a svetonázoru. V rámci Vášho hesla „Každému dať, čo mu patrí“ sa potom bude mať slovenská vláda zaoberať problémami nenáboženskej svetonázorovej menšiny svojich občanov humanistov (agnostikov a ateistov) – odhadujem ich terajší počet na nezanedbateľných okolo 20 %. Potom ich pravdepodobne prijmete v rade novoročných gratulantov.

Zato, že som sa opovážil napísať tento list, dovoľte mi, vážený pán prezident, neskromnú prosbu, aby ste ma na budúci rok pozvali na novoročné stretnutie náboženských a svetonázorových spoločností ako jedného za slovenských ateistov. Ubezpečujem Vás, že aj my chceme „spravodlivú, usporiadanú a slobodnú spoločnosť, ktorá sa riadi pevnými morálnymi zásadami a duchovnými hodnotami.“

Dovoľujem si poznamenať, že tento list aj s odpoveďou plánujem uverejniť v marcovom čísle môjho samizdatu Zošity humanistov.

S prejavom hlbokej úcty

Rastislav Škoda

*

4. februára 2010 mi prezidentská kancelária odpovedala. Po troch odsekoch nič nehovoriacich diplomatických floskúl prišlo strohé konštatovanie:

„Tým, že predstaviteľ svetonázorovej menšiny humanistov (agnostikov a ateistov) nebol medzi pozvanými na stretnutie, neboli nijakým spôsobom porušené Vaše práva.“

Naozaj nie? Podľa čl. 12 (1) našej Ústavy sú občania „rovní v dôstojnosti i právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ Podľa čl. 12 (2) sa to týka všetkých občanov bez ohľadu na čokoľvek a „nikoho nemožno zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“. Kým veriaci sú zvýhodňovaní, neveriaci sú znevýhodňovaní. Ako prídu humanisti k tomu, že neboli ešte ani raz pozvaní na novoročné stretnutie u pána prezidenta? Kde je tu rovnosť v dôstojnosti – keď už nie s arcibiskupmi r. kat. cirkvi (3,7 milióna veriacich), tak aspoň s husitskými bratmi (1800 veriacich)? Opakujem, je nás okolo 20 % (v roku 2001 to bolo 16,5 %), to je dobre vyše jedného milióna a podľa známeho historika prof. Milana Ďuricu náš počet rastie.

Trvám na tom, že ignorovaním existencie humanistov porušujú úrady Slovenskej republiky ich práva a v tomto zmysle pošlem pánu prezidentovi druhý list so žiadosťou, aby tejto záležitosti venoval pozornosť.

*

Kancelária prezidenta
Slovenskej republiky
Ing. Boris Sopira
Odbor vnútornej politiky

Bratislava 4. februára 2010
Číslo 903/2010-BA

Vážený pán Škoda,

Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky bol doručený Váš list vo veci Novoročného prijatia predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. V liste vyjadrujete smútok v srdci nad tým, že pán prezident odignoroval humanistov.

Novoročné stretnutia prezidentov Slovenskej republiky s ústavnými činiteľmi alebo predstaviteľmi rôznych politických, spoločenských, hospodárskych, odborových, zamestnávateľských, samosprávnych a občianskych organizácií či združení, sa stali tradíciou. Pán prezident sa po Novom roku stretáva aj s predstaviteľmi diplomatického zboru a veľvyslancami členských krajín Európskej únie.

Podľa článku 1 Ústavy Slovenskej republiky „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Podľa zákona č. 308/1991 Zb. zo 4. júla 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru alebo byť bez náboženského vyznania.“ Na novoročnom prijatí predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností sa zúčastňujú zástupcovia registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktorých je 18.

Tým, že predstaviteľ svetonázorovej menšiny humanistov (agnostikov a ateistov) nebol medzi pozvanými na stretnutie, neboli nijakým spôsobom porušené Vaše práva.

S pozdravom a želaním dobrého zdravia

nečitateľný podpis

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu