Ochrana slobody myslenia, viery a prejavu

Saturday, 5 April 2014 | Zošity humanistov č. 100

Arik Platzek

Správa IHEU ku dňu ľudských práv 2013 poukazuje na hrozné nedostatky v tejto oblasti na celom svete. Vo veľkej väčšine štátov sú ľudia prenasledovaní, diskriminovaní a niekedy aj extrémne trestaní – pretože majú svetonázor, ktorý sa líši od mienky väčšiny, alebo odmietajú nejakú náboženskú ideu. Zástupcovia IHEU odovzdali túto správu poslancom Európskeho parlamentu v Den Haagu.

Najhoršie sú na tom ľudia bez náboženského presvedčenia alebo s odlišnými vierami v Afrike, v Ázii a na Strednom východe. V 31 štátoch sa praktizujú hrubé porušenia ľudských práv. V 13 oficiálne islamských štátoch hrozí za neverectvo podľa zákona trest smrti: Afganistan, Irán, Malajzia, Maldivy, Mauretánia, Nigéria, Pakistan, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Jemen a Zjednotené arabské emiráty. Ateisti tu žijú v stálom strachu o svoj život, ale aj nemoslimskí veriaci sú tu prenasledovaní a znevýhodňovaní. V mnohých štátoch existujú početné trestné sankcie za kritické názory na náboženstvo. V 39 štátoch existuje trest väzenia za tzv. blasfémie (rúhanie).

Prezidentka IHEU Sonja Eggerickxová povedala americkému týždenníku Time, že „správa o stave ľudských práv v preverených 192 štátoch ukazuje, že prevažná väčšina štátov zlyháva pri rešpektovaní ľudských práv ateistov a voľnomyšlienkarov, hoci všetky štáty podpísali konvenciu o rovnakom prístupe ku všetkým svojim občanom.“

Bez kritiky sa neobišlo ani Nemecko. V správe sa uvádza prípad profesorky praktickej filozofie Ully Wesselsovej, ktorú pre jej kritický postoj k náboženstvu odmietla zamestnať Univerzita v Erlangene-Norimbergu. Stalo sa tak na podklade práva veta katolíckych biskupov pri hlasovaní o obsadzovaní aj nie teologických katedier. Wesselsovej prípad rieši teraz Spolkový ústavný súd. Keď vyšli najavo staré prípady zneužívania moci katolíckej cirkvi pri menovaní univerzitných profesorov, rozhodla sa katolícka cirkev vo februári 2013 predbežne sa veta zrieknuť. Výroky, kritizujúce náboženstvo, môžu byť potrestané podľa paragrafu 166.

Správa nezachycuje každodennú diskrimináciu zamestnancov katolíckych aj evanjelických podnikov a inštitúcií, napr. nemocníc a škôl, resp. Caritas a Diakonia, ako ju názorne opisuje v auguste 2013 vydaná kniha Lojálne slúžiť od Corinny Gekelerovej, alebo krivda na bezkonfesijných rodičoch a žiakoch vo veci pokračovania v štúdiu, či nedostatok necirkevných zariadení v oblasti zdravotníctva a opatery detí.

V správe prichádzajú k slovu najmä obete nedodržania ľudských práv v oblasti slobody myslenia: Kacem El Ghazzali, marocký Berber, ktorý musel ujsť pre svoj otvorený ateizmus z Maroka do Švajčiarska; alebo egyptský ateista a bloger Alber Saber, ktorý bol väznený a súdený a tiež ušiel pred trestom 3 rokov väzenia do Európy. Do predslovu Správy títo dvaja napísali: „Sloboda myslenia a viery sa nesmie kompromitovať. Kde vlády robia ľuďom násilie pre ich presvedčenie, tam trpia všetky ľudské práva. O problémoch treba otvorene diskutovať, lebo inakšie sa nevyriešia.“

Systematická a značná diskriminácia nevercov existuje nielen mimo Európy, ale aj v temer všetkých štátoch EÚ. Už spomenuté zákony proti blasfémii platia nielen v Nemecku, ale aj v početných iných štátoch EÚ – dokonca s prísnejšími trestami na Malte, v Poľsku, Maďarsku alebo Grécku. Rovnaký štatút pre nevercov ako pre veriacich atestuje Správa len Holandsku a Belgicku.

Pomerne dobre sú na tom Spojené štáty, kde sa vyskytujú len mierne deficity pri výklade slobody myslenia na federálnej úrovni, ale vcelku je situácia ateistov uspokojivá. Na štátnej a okresnej úrovni treba pripomenúť šesť štátov, kde otvorene ateisticky mysliaci ľudia nemôžu zastávať určité vyššie úrady.

Bob Churchill, tlačový referent IHEU a jeden z autorov Správy, komentoval ju presvedčením, že prispeje k zberu údajov o porušovaní ľudských práv ateistov, bezkonfesijných a inoveriacich, čo uľahčí aj na tento účel založená nová webová stránka.

O Slovensku sa v správe hovorí, že tu existujú systematické náboženské privilégiá, že náboženské inštitúcie dostávajú daňové úľavy, že štát financuje náboženské školy a že aspoň v niektorých verejných školách je povinná výučba náboženstva, Osobitne sa spomína Konkordát s Vatikánom z roku 2000, rozšírený v rokoch 2002 a 2004 a zaisťujúci vplyv a financovanie 11 cirkví a náboženských spoločností na školy a armádu. V roku 2009 to bolo 37,19 miliónov Eur (asi 50 miliónov USD).

Pramene: Freedom of Thought Report, Download the Report; Diesseits, UN-Menschenrechtsrat: IHEU prangert weltweite Verfolgung von Atheisten an

tags , , ,

1 Comment to Ochrana slobody myslenia, viery a prejavu

humanista
April 7, 2014

Ako je to na Slovensku? Na moju požiadavku, zabezpečiť rozhlasové a TV vysielanie pre sekulárnych humanistov, odpovedalo generálne riaditeľstvo takto:

VEC: Reakcia na návrh p. Júliusa Voskára na vytvorenie redakcie sekulárneho humanizmu
V Bratislave 5. februára 2014
Vážený pán Voskár,
Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, zriadená zákonom o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Službou verejnosti, ktorú RTVS poskytuje v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, je poskytovanie programovej služby, pričom programovú službu tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré:
a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,
b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,
c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti.
Z uvedeného vyplýva, že RTVS za žiadnych okolností neuprednostňuje žiadnu z filozofií, ideológií, náboženstiev či myšlienkových prúdov. Podotýkam, že nie je v silách RTVS vytvoriť špecializovanú redakciu ku každému filozofickému smeru, ktorá by dokázala tieto filozofické či ideové prúdy odborne garantovať. Nemožno však opomenúť početnú skupinu obyvateľov SR, ktorí sa v poslednom sčítaní v r. 2011 prihlásili ku kresťanstvu, pričom účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklarovalo 62 % obyvateľov SR, k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa v r. 2011 prihlásilo 5,9 % obyvateľov, ku gréckokatolíckej cirkvi 3,8 % a k reformovanej kresťanskej cirkvi 1,8 % (zdroj: ŠÚ SR).
Práve tejto nezanedbateľnej väčšine obyvateľov Slovenska sú venované špecializované televízne a rozhlasové programy alebo magazíny s náboženskou tematikou. Zároveň mi však dovoľte dodať, že absolútna väčšina programovej štruktúry RTVS – či už v televízii alebo v rozhlase – nie je nijakým spôsobom ovplyvnená alebo formovaná vierou, náboženstvom alebo konkrétnym filozofickým či politickým zmýšľaním.
Veríme, že si napriek Vášmu odlišnému pohľadu z programovej ponuky RTVS vyberiete i Vy.

S úctou,

PhDr. Daniela Migrová
riaditeľka Sekcie generálneho riaditeľa RTVS

Na vedomie: Predseda a členovia Rady RTVS

Teda neváhalo verejne priznať uprednostňovanie nábožensky veriacich ľudí a v podstate priznať diskrimináciu sekularistov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu