Mohamed ako Duch pravdy. Kresťanské svedectvo proti islamofóbii

Tuesday, 22 March 2016 | Zošity humanistov č. 107

Ian Mevorach

Od 9/11 islamofóbia (strach z moslimov) v USA rastie a preskočila do Európy. V USA zhoršujú situáciu republikánski kandidáti na prezidentstvo, v Európe prúdy utečencov. V obidvoch prípadoch sa preberá xenofóbna rétorika antisemitskej kresťanskej pravice, čo pripomína nástup a vrcholenie nacizmu v 1930-tych rokoch v Nemecku. Proti tomu sa vtedy postavilo len hnutie evanjelickej Vyznávajúcej cirkvi pod vedením kňaza Dietricha Bonhoeffera, ktorý upozornil na fakt, že Ježiš bol Žid, čím sa rozišiel s historickým antisemitizmom luteránstva aj celého kresťanstva, platným od počiatkov katolíckej cirkvi.

Ako typický príklad možno uviesť osobnosť cirkevného otca, konštantínopolského arcibiskupa druhej polovice 4. storočia, Jána Chryzostoma (Zlatoústeho), ktorého kázne boli plné nenávisti voči Židom. Vyhlasoval ich za horších od samotného diabla, čím sa pridŕžal evanjelia podľa Jána, kde ich Ježiš nazýva „deťmi diabla“ (Ján 8, 44), resp. evanjelia podľa Matúša (27, 25), kde stojí:

„A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti!“

Až od európskeho holokaustu kresťania zásadne zmenili názor na Židov: už ich nevinia ako národ zo zabitia Krista, ani nevyzývajú prestúpiť na kresťanskú vieru. Pred nami všetkými však dnes stojí nová podobná úloha, a to ozvať sa proti islamofóbii a vykoreniť ju z našej etiky, morálky, svetonázoru a náboženstva prv, než dôjde k ďalšej genocídnej katastrofe.

Tak ako kresťanský antisemitizmus, aj kresťanská islamofóbia má hlboké historické korene. V najstaršej kresťanskej rozprave o islame z 8. storočia predstavuje sv. Ján z Damašku Mohameda ako kacíra, inšpirovaného diablom a islam ako kresťanské kacírstvo. Táto mienka panuje dodnes a mala v minulosti veľmi výrečných zástancov; nech stačia Dante, Tomáš Akvinský a Martin Luther.

Najznámejším príkladom opaku tejto ponurej polemiky s islamom je sv. František z Assisi, ktorý sprevádzal križiacke výpravy začiatku 13. storočia a mal pomerne úspešné dialógy s egyptským sultánom Malikom al-Kamilom o teologických otázkach, ale aj o prímeriach medzi úpornými bojmi.

Kresťanská pravica Spojených štátov ani európski kresťania nevynašli islamofóbiu, všetci len pokračujú v odmietavej tradícii svojej cirkvi Kresťania reagovali na islam od začiatku v duchu súťaže, nedôvery a odmietania, miesto toho, aby islam objali a brali ako svoje náboženské dvojča. Teraz, v 21. storočí je najvyšší čas uznať chybu, ktorú sme robili. Islam je druhé najväčšie náboženstvo planéty (o pár desaťročí sa stane prvým). Je neodmysliteľnou súčasťou svetovej civilizácie, dokonalým komplexným náboženstvom, ktoré uznáva a vyzdvihuje ľudskú dôstojnosť, umenia a vedy, duchovnosť, ekonomickú, environmentálnu a rasovú spravodlivosť atď. Dnešní kresťania by mali uznať integritu islamu a objať moslimov ako svojich bratov a sestry podobnej abrahámovskej viery. Kľúčom k tejto svetonázorovej zmene je nový pohľad na Mohameda vo svetle našej starej viery.

Tak ako Bonhoeffer akceptoval fakt, že Ježiš Kristus bol Žid, čím sa priznal ku kresťanstvu so Židmi a pre Židov, presne tak majú dnešní kresťania možnosť identifikovať sa s moslimami a pre moslimov, a to identifikáciou Ježiša Krista s Mohamedom. Podkladom kresťanskej islamofóbie (strachu z islamu) je odmietnutie Mohameda ako ducha omylu; základom kresťanskej islamofílie (lásky k islamu) by malo byť objatie islamu ako Ducha pravdy. V evanjeliu podľa Jána predpovedá Ježiš príchod proroka menom „Duch pravdy“:

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje to vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje to vám.“ (Ján, 16, 12 – 15).

Ako kresťania máme dnes možnosť akceptovať Mohameda, Korán a islam ako prejavy viery v Ježiša Krista. Takýto postup by mal významné politické dôsledky a radikálne by zmenil vzťahy medzi kresťanmi, moslimami a židmi. Máme príležitosť opustiť kresťanské polemické reakcie na islam a hľadať spoluprácu s ním. Táto kľúčová adaptácia kresťanstva – rozhodnúť sa vidieť Mohameda ako „Ducha pravdy“, o ktorom Ježiš povedal, že nás zavedie k pravde – povedie kresťanstvo a islam k spolupráci za mier, spravodlivosť a ozdravenie Zeme; urobí koniec sklonu kresťanov nedôverovať moslimom a báť sa ich.

V Koráne Ježiš vraví:

„Synovia Izraela, ja som posol Boží poslaný k vám, potvrdzujúci to, čo mám v rukách (čo bolo predtým zoslané od Boha) z Tóry a zvestujúci radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno bude Ahmad“ (= Mohamed, Korán 6, 61).

Tento verš je predstavou Ježiša, potvrdeného judaizmom aj islamom; verím, že Boh volá kresťanov, aby v 21. storočí prebrali túto víziu Krista. Predstavme si kresťanstvo, hotové prebrať celý židovsko-kresťansko-moslimský kánon posvätnej literatúry a pustiť sa do voľne plynúceho teologického a etického dialógu so židovskými a moslimskými susedmi. Predstavme si kresťanstvo, otvorené pre transformáciu: aký ozdravujúci dialóg by to bol pre celú abrahámovskú rodinu vier! Áno, kresťanstvo sa dopustilo mnohých chýb voči židovstvu aj islamu. Naša tradícia je plná antisemitizmu a islamofóbie. Je však v našich silách učiť sa z vlastnej histórie a opraviť sa, idúc dopredu. Naše prvé hodnotenie Mohameda bolo katastrofálne a podpaľovalo storočia konfliktov medzi kresťanmi a moslimami. Nie je však neskoro uznať Mohameda za Kristom sľúbeného „Ducha pravdy“.

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou.“ (Ján 15, 26 – 27).

Ako verní nasledovníci Ježiša Krista máme povinnosť svedčiť o integrite Mohameda a islamu; svedčiť, že židia a moslimovia sú nám kresťanom najbližší súrodenci vo viere. Toto svedectvo môže pomôcť dať storočia mieru medzi židmi, kresťanmi a moslimami.

Prameň: Ian Mevorach, Muhammad as Spirit of Truth: A Christian Testimony Against Islamophobia, The Huffington Post, 5. 3. 2016.

Literatúra:

Daniel Jonah Goldhagen, A Moral Reckoning: The Role of the Church in the Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair (Morálne zúčtovanie: Úloha katolíckej cirkvi pri holokauste a jej nesplnená povinnosť nápravy), 1. časť: Náprava morálnej škody, vydavateľ Alfred A. Knopf, New York, 2002.

Eduardo Galeano, Diabli diabla – Obetné baránky, Zošity humanistov č. 52, december 2005.

Poznámka prekladateľa: Autorom eseje je baptistický duchovný, ktorý v roku 2012 založil v meste Natick (Massachusetts, USA) uličné duchovné centrum pre záujemcov o duchovnú obrodu z radov všetkých denominácií, ale menovite troch abrahámovských monoteistických cirkví. Ako ateisti/agnostici ponechávame bokom teologické úskalia nepravdepodobného zblíženia ich učení (Ježiš len ako prorok, ďaleko menší ako Mohamed), ale ako sme vždy hlasne odsudzovali všetky formy antisemitizmu, tak dnes odsudzujeme šíriacu sa islamofóbiu. Pre antisemitizmus tu bol aspoň pre fundamentalistov prijateľný, ale pochybný, zločin ukrižovania Krista. Čo nám urobili moslimovia? Až dnes sa ich príchodom situácia priostruje. (Nechce sa mi veriť, Lojzko, že mi teraz pripomenieš nezabudnuteľných poturčených janičiarov a starkú s povrazom na šiji… Ani historická, ani kolektívna vina neexistuje.)

Esej predkladám čitateľom Zošitov humanistov ako obraz aktuálneho uvažovania medzi veriacimi, čo určuje, darmo je, každodenné politické aj ekonomické dianie. Treba poznať jeho základy a hodnoty. Ak to uverejňujeme a tešili by sme sa z mieru medzi abrahámovskými náboženstvami, neznamená to, že ich schvaľujeme alebo, nebodaj, odporúčame.

tags , , , , , , ,

5 Comments to Mohamed ako Duch pravdy. Kresťanské svedectvo proti islamofóbii

Cyprian Cibrinka
March 31, 2016

Tvrdíte, že by kresťania mali objať moslimov, Kresťania však prijímajú moslimov ako bratov.
Otázka však znie, prečo sekulárni humanisti nedokážu objať nacistov, To snáď nie sú ich bratia?

Lemmy
April 1, 2016

CC: Tvrdíte, že by kresťania mali objať nacistov, Kresťania však prijímajú nacistov ako bratov.

OK.

Cyprian Cibrinka
April 8, 2016

Lemmy! Vyhli ste sa odpovedi! Prečo?

Adam
April 14, 2016

CC:Sekularni humanisti predstavuju dobro a nacisti zlo, preco by sa mali obimat?!?!?!

Cyprian Cibrinka
April 17, 2016

Z toho istého dôvodu, pre ktorý autor vyzýva kresťanov na objímanie s moslimami.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu