Je Zem preľudnená?

Thursday, 24 May 2018 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 116

Gilles Pison

Od r. 1800 sa svetová populácia rozmnožila 7 a pol krát z asi jednej miliardy na dnešných (2017) asi 7,5 miliárd a predpovedá sa jej na rok 2050 vrcholenie pri 10 miliardách. Bude tento rast nevyhnutne pokračovať? Po dlhej dobe sa ustáli? Máme sa pokúsiť znížiť alebo až zastaviť tento rast?

Jednoducho povedané, populácia narastá, pretože počet narodení prevyšuje počet úmrtí v pomere 3 : 1.

K prebytku narodení došlo po prvý raz v Európe a Severnej Amerike, keď sa tu pred dvomi storočiami začal javiť úpadok úmrtnosti. To bol začiatok javu, ktorý vedci nazývajú demografickým prechodom (transíciou). Táto sa potom rozšírila po celej planéte, keď sa sociálny a ekonomický pokrok kombinoval s novinkami v hygiene a medicíne, ktoré viedli k zníženiu miery úmrtnosti.

Rýchly populačný rast v Afrike

Ročný populačný prírastok vrcholil pred pol storočím, keď bol 2 % a od tých čias klesol v r. 2017 na 1,1 %, t. j. na temer polovicu. Tento trend bude v prichádzajúcich desaťročiach pokračovať, pretože pôrodnosť globálne klesá z 5 detí na ženu v r. 1950 na 2,5 detí na ženu dnes.

Oblasti, kde aj v r. 2017 ostáva vysoká plodnosť (nad tri deti na ženu), zahrnujú väčšinu štátov tropickej Afriky a ťahajú sa od Afganistanu k severnej Indii a Pakistanu. Tu budú poháňať populačný rast. Kľúčový trend v budúcich dekádach bude populačný rast v Afrike. Spolu so severnou Afrikou zaznamená tento kontinent zoštvornásobenie počtu svojich obyvateľov – z 1 miliardy v r. 2010 na odhadom 2,5 miliardy v r. 2050 a na viac ako 4 miliardy v r. 2100, a to aj napriek aidsovej epidémii a iným hromadným chorobám. Ak, globálne sa vyjadrujúc, dnes žije v Afrike jeden svetoobčan zo šiestich, tento pomer bude pravdepodobne viac ako jeden z troch za sto rokov odo dneška. Tento rast bude osobitne rýchly v subsaharskej Afrike , kde vybúši zo sotva 800 miliónov v r. 2010 na 4 miliardy v r. 2100.

Čo sa stane v nadchádzajúcich dekádach?

Uvedené čísla sú projekcie a nikto nevie, čo presne príde. Demografické projekcie sú pomerne spoľahlivé pri predpovediach na najbližších 10, 20 alebo 30 rokov. Väčšina ľudí, ktorí budú žiť v r. 2050, sa už narodila, ich počet je známy a dosť presne môžeme odhadovať, koľkí zo súčasne žijúcich umrú.

Podobne aj ženy, ktoré budú mať deti v najbližších 20 rokoch, sú dnes už nažive a dajú sa spočítať.

Ak odhadneme ich potenciálnu plodnosť, môžeme určiť pomerne presne počet budúcich pôrodov. Bolo by nerealistické vymýšľať populačné trendy, meniace stav populácie krátkodobo. Depopulácia neprichádza do úvahy. Ale naozaj, ako by sa dala dosiahnuť? Zvýšenou úmrtnosťou? Nik neráta s takým riešením. Hromadná emigrácia na Mars? Nerealistické. Drastickým a trvalým znížením plodnosti pod náhradnú hodnotu 2,1 detí na ženu? To sa už deje na mnohých miestach sveta, kde sa páry rozhodli mať menej detí, aby im mohli zaistiť čo najlepšie šance pre dlhý a dobrý život.

Pre demografickú inerciu to však nevedie k bezprostrednému populačnému poklesu. Aj keby svetová plodnosť bola 1,6 detí na ženu, ako je to v Európe a Číne, populácia by niekoľko dekád pokračovala v raste; stále ešte existujú vysoké počty dospelých jedincov vo fertilnom veku, takže aj počet narodení ostáva vysoký. Počet starých a veľmi starých je na druhej strane veľmi malý, takže úmrtia sú málo početné.

Otázka poklesu plodnosti

V 1960-tych a 19/0-tych rokoch m. s. prekvapil demografov ostrý pokles plodnosti v niektorých štátoch Ázie a latinskej Ameriky a predpovede vývoja svetovej populácie sa urýchlene revidovali smerom dolu.

Iné nedávne prekvapenie prišlo z tropickej Afriky. Pokles plodnosti sa tam očakával neskoršie ako v Ázii a latinskej Amerike, a to pre pomalší sociálny a ekonomický rozvoj. Očakával sa podobný demografický prechod ako v iných štátoch globálneho juhu. Bolo to tak v severnej a južnej Afrike, ale nie v tropickej Afrike, kde pokles nastal veľmi pomaly. To vysvetľuje revíziu predpovedí smerom hore pre kontinent, na ktorom bude žiť v r. 2100 pravdepodobne tretina svetovej populácie.

Plodnosť klesá síce aj v tropickej Afrike, ale len u vzdelanej mestskej populácia a nie vo vidieckych osadách, kde zatiaľ žije väčšina obyvateľstva.

Pokles plodnosti je v Afrike stále pomalší, ako bol pred niekoľkými desaťročiami v Ázii a latinskej Amerike, ale príčinou nie je neochota voči antikoncepcii. Kým väčšina roľníckych rodín ešte len má adoptovať model dvojdetnej rodiny, už uprednostňujú menej detí s dlhšími vekovými rozdielmi. Používali by na to antikoncepciu, ale nemajú k dispozícii potrebné sprievodné služby.

Existuje síce štátny program kontroly rodičovstva, ale chýbajú mu financie a, predovšetkým, entuziazmus zodpovedných pracovníkov na všetkých úrovniach, vrátane vládnych. Neraz ani tí najzodpovednejší nie sú presvedčení o prednostiach kontroly rodičovstva, ktorá sa presadzuje často len z rešpektu voči medzinárodným organizáciám.

Toto je jedna z prekážok voči rýchlemu poklesu plodnosti v tropickej Afrike.

Dlhodobé vyhliadky: explózia, implózia, ekvilibrium?

Po najbližších 50 rokoch je však budúcnosť oveľa neistejšia a niet platných modelových predpovedí.

Demografický prechod, ktorý tak dobre slúžil pri predpovedaní zmien za posledné dve storočia, veľmi málo poslúži pre ďalekú budúcnosť. Budúca plodnosť je spojená s mnohými neistotami. Ak sa malá rodina stane dlhodobým dominantným modelom so strednou plodnosťou menej ako dve deti na jednu ženu, potom svetová populácia bude vrcholiť pri 10 miliardách obyvateľov Zeme a potom sa toto číslo začne postupne znižovať, až dosiahne bod vyhynutia, extinkcie ľudstva.

Je však možný aj iný scenár, pri ktorom sa plodnosť v krajinách, kde je teraz veľmi nízka, nakoniec stabilizuje na celom svete pri viac ako dve deti na ženu. To by ústilo do pokračujúceho rastu a končilo zánikom ľudskej rasy, tento raz následkom preľudnenosti.

Ak nemôžeme odolať týmto katastrofickým scenárom vyhynutia následkom odľudnenia alebo preľudnenia, potom musíme vymyslieť scenár konečného ekvilibria.

Čo, ak je to životný štýl, na čom záleží?

Samozrejme musia ľudia začať myslieť na to, čo treba pre dlhodobé ekvilibrium, ale je to pár najbližších desaťročí, ktoré sú rozhodujúce.

Svetová populácia nevyhnutne narastie do roku 2050 o 2 – 3 miliardy obyvateľov v dôsledku demografického prechodu, ktorému sa nedá vyhnúť. Máme však moc zmeniť hneď teraz spôsob, ako žijeme, a treba to urobiť rýchlo. Musíme mať viac rešpektu pre naše životné prostredie a musíme efektívnejšie využívať prírodné zdroje.

Jedno s druhým závisí dlhodobé prežívanie ľudstva viac od jeho spôsobu života, ako od veľkosti jeho populácie.

*

Tento článok bol pôvodne uverejnený vo francúzštine.

Autor je antropológ a demograf, profesor na univerzite Sorbonne v Paríži.

Pretláčajte tento článok – zdarma – online alebo tlačou – pri dodržaní licencie podľa Creative Commons.

Prameň: Gilles Pison, Is the Earth over-populated?, The Conversation, 30. 10. 2017.

tags , ,

7 Comments to Je Zem preľudnená?

Lemmy
May 29, 2018

Skeptik v Diskusnom fóre humanistov na tento článok reagoval takto:

Prečo sa teda tak tlačí na imigráciu, keď nás má byť 3 x viac? Slováci svoju populáciu regulujú dá sa povedať dosť rozumne a nemajú také množstvo detí , o ktoré by sa nevedeli postarať. Mnohé národy svoju populáciu neregulujú a tak vzniká populačný tlak na aj vzdialené krajiny. ktorý bude len narastať až do extrémov, ak sa nepodarí regulovať pôrodnosť.
Počítačové algoritmy, ktoré v Nemecku vyhodnotili uplatniteľnosť migrantov na trhu práce hovorili o 26 %. Skutočnosť je ale len 15 %. To teda znamená, že 74 % migrantov podľa odhadov malo byť neuplatniteľných. Skutočnosť je, že prišlo 85 % migrantov, ktorí budú nezamestnaní a teda veľkou záťažou pre ekonomiku. Neviem, či som hlúpy, ale toto má byť ekonomický prínos pre krajinu?
Už Stalin riešil nútenou migráciou rôzne problémy. Niekto zrejme oprášil staré metódy a použil ich v súčasnosti. Veď tie úžasné počítačové programy to museli predpovedať, aký bude problém, alebo práve to využili?

luis pompe
May 29, 2018

Lemmy ….. porodnost nie je problemom. Ale civilizovanost a necivilizovanost ako aj ludskost a neludskost.

Plati : Nie je problem nasysit chudovnych, problemom je nasytit BOHATYCH.

Lemmy
May 30, 2018

Uvidíme, ako na to bude reagovať Skeptik. Ja som sem len posunul jeho názor.

Tom
April 17, 2019

Tam nejde o to, či je problém nasýtiť bohatých/chudobných alebo ekonimika ani nič podobné. Problém je v tom, že je proste príliš veľa ľudí. Tým musíme zaberať čoraz vačšiu plochu a pestovanie potravín, ťažiť čoraz viac nerastných surovín, vytláčať povodnú diverzitu prírody a potláčať živočíšne a rastlinné druhy z ktorých nemá človek osoh. Proste musíme čoraz viac parazitovať na všetkom čo nám Zem ponúka. Neviem ako dlho sa to dokáže udržať v rovnováhe ale predpokladám, že nie moc dlho.

Lemmy
April 17, 2019

Ťažko sa to vysvetľuje nábožným židom a kresťanom, ktorí veria, že ich boh im povedal: Ploďte sa a množte sa! A tak sa spoliehajú na to, že aj keď tu bude 50 miliárd ľudí, že boh si to ustráži. Prípadne vyhubí veľkú časť ľudstva ako kedysi pri potope sveta. Boh si už nejaký dôvod nájde. Myslím, že na toto sa spoliehajú nábožní, pričom očakávajú, že oni budú práve tí vyvolení, ktorých boh uchráni. Veď si o sebe myslia, že veria správne, a že veria v pravého jediného boha.

Lemmy
April 17, 2019

Nábožní, najmä z veľkých náboženských organizácií, by sa mali pridať k humanistom, a podporovať ľudí, aby napríklad používali antikoncepciu. Najviac tomu bráni Rímskokatolícka cirkev, najmä v Afrike. Chudobní tam rodia mnoho detí, ktoré potom trpia hladom a podvýživou. Je to neľudské, ak tam zlyháva osveta kvôli nejakým náboženským predsudkom. Nechránený sex spôsobuje mnoho problémov vo svete. A to je len jedna náboženská príčina, ktorú by bolo správne odstrániť. Ide o to, či Rímskokatolíckej cirkvi záleží na ľudskosti alebo na hromadení, zvyšovaní pôrodnosti, lebo asi zrejme z toho očakávajú nárast katolíkov v Afrike. Ale z pohľadu preľudnenosti náboženskými slovami je to cesta do pekla.

Lemmy
April 18, 2019

S preľudnením môže nastať nezáujem o túto tému, keď sa začnú hromadne vyrábať syntetické potraviny, napríklad mäso, ktoré nebude zo zabitých zvierat. Malé množstvo buniek bude stačiť na výrobu veľkého množstva mäsa, ktoré bude nerozpoznateľné od prírodného mäsa. Bude mať aj rovnaké nutričné vlastnosti.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu